Aukční podmínky

na webu GOLDAU

Všeobecné obchodní podmínky účasti na elektronické aukci ke stažení zde.

Všeobecné obchodní podmínky účasti na elektronické aukci

v systému společnosti GOLDAU s r.o. provozovaném na adrese www.goldau.cz, platné od 27.4.2018

Článek I.       

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky označovány také jako Aukční podmínky jsou souhrnem označení informací, podmínek užívání a postupů pro uživatele elektronických aukcí uskutečňovaných prostřednictvím portálu www.goldau.cz. Označením pole „Souhlasím s aukčními podmínkami“ Zájemce poskytuje svůj souhlas s následujícím zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek, které se stávají smlouvou o účasti v elektronické aukci uzavírané mezi Poskytovatelem aukce a Zájemcem a zároveň stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Identifikační údaje poskytovatele aukce:

Společnost GOLDAU s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku pod značkou C27331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, se sídlem Chelčického 96/13, 370 01 České Budějovice, IČ 06889191, www.goldau.cz, email: info@goldau.cz. (dále též jen jako „Poskytovatel“)

 

Článek II.     

Definice základních pojmů 

 • ,,Aukce anglická“ - aukce, u které se postupuje od předem stanovené Vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů.
 • ,,Aukce“ - je forma obchodování zboží nebo služeb, při němž cena není předem stanovena, ale určí se během aukce v soutěži několika nakupujících či prodávajících. Zájemci v průběhu aukce podávají své cenové nabídky, přičemž pakliže jejich nabídnutá cena se stane cenou nejvyšší, je jejich právo i povinnost uzavřít smlouvu o převodu na zboží či službu (předmět převodu). U aukcí lze sjednat specifický postup vedoucí k nalezení kupujícího a uzavření tak smlouvy o převodu. Aukce tak mohou obsahovat v aukčních podmínkách či podmínkách k připuštění jinou úpravu než například Dražby. Aukce musí pouze splňovat obecná ustanovení nového občanského zákoníku.
 • ,,Aukční dokumenty“ - rozumí se tím všechny dokumenty upravující pravidla, průběh a podmínky aukčního jednání jako je např. Aukční vyhláška, Obchodní podmínky, apod. Tyto dokumenty mohou obsahovat vlastní definici pojmů.
 • ,,Aukční jednání“ - veškeré toto jednání je zveřejněno v Aukční vyhlášce a týká se celého procesu aukce.
 • ,,Aukční jistota“ - finanční prostředky, které skládá každý účastník aukce v souladu s Aukční vyhláškou jako projev vážné vůle a zájmu účastnit se aukce, dále v případě výhry v aukci zaplatit odměnu Poskytovateli aukčního prostředí k pokrytí nákladů spojených s elektronickou aukcí a umožnění tak předmět aukce koupit. Složení Aukční jistoty je jednou z podmínek účasti na aukci společnosti Goldau s.r.o.. Není započítána do kupní ceny a nespadá tedy do daňové povinnosti kupujícího ohledně daně z nabytí nemovitosti.
 • ,,Aukční podmínky" onačovány též jako ,, Všeobecné obchodní podmínky"- soubor informací, podmínek a postupů pro uživatele elektronických aukcí uskutečňovaných prostřednictvím portálu www.goldau.cz.
 • ,,Aukční prostředí“ - označováno též jako ,,Portál“ - softwarové prostředí neboli internetová aplikace v aktuálně použité verzi zvolené Poskytovatelem, umožňující konání elektronické aukce. Poskytovatel jej má ve vlastnictví, najaté nebo jiným způsobem držené či užívané.
 • ,,Aukční vyhláška“ - samostatný dokument, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých elektronických aukcích a definuje předmět aukce. V případě rozporu mezi podmínkami uvedenými v Aukční vyhlášce a Obchodními podmínkami mají podmínky uvedené v Aukční vyhlášce přednost.
 • ,,Dražba“ - může být dobrovolná i nedobrovolná a je definována zákonem č. 26/2000. Neplatí pro ni ustanovení obchodního zákoníku. Prodávající obvykle platí organizátorovi aukce (dražebníkovi čili aukcionáři nebo aukční společnosti) provizi, která se počítá jako určité procento z konečné prodejní ceny. Po vydražení v dražbě vzniká dražební protokol a vlastnictví se změnilo již v okamžiku příklepu. Nevzniká žádná další smlouva a obvykle až po uhrazení vydražené ceny dochází k fyzickému předání.
 • ,,Dražby elektronické“ - provádějí se prostřednictvím internetu nebo jiné elektronické komunikace.
 • ,,Dražby kamenné“ - provádí se fyzicky na určité adrese.
 • ,,Dražebník“ – označován též jako ,,Vyhlašovatel aukce“ či pouze ,,Vyhlašovatel“ - je právnická nebo fyzická osoba zadávající provedení aukce, oprávněná dispozičními právy vůči předmětu aukce, která má v úmyslu předmět aukce zpeněžit. Takovou osobou je např. vlastník-majitel předmětu prodeje, osoba v zastoupení na základě plné moci, exekutor, apod. nabízející předmět aukce k prodeji prostřednictvím elektronického portálu 
 • ,,Dražitel“ -  označován též jako ,,Licitující zájemce“ - je právnická nebo fyzická osoba či jiná osoba způsobilá nabývat vlastnická případně jiná práva do svého vlastnictví, která se účastní aukčního jednání a jako zájemce činí podání, příhozy nebo cenové nabídky dle aukčních podmínek.
 • ,,Elektronická aukce“- je prováděna elektronicky prostřednictvím internetového rozhraní konající se na portálu www.goldau.cz v tzv. elektronické aukční síni za podmínek určených v Aukčních dokumentech.
 • ,,Elektronická aukční síň“ - část aukčního prostředí zpřístupněná účastníkům aukce, kteří splnili podmínky k připojení do elektronické aukce v níž se evidují jednotlivé nabídky účastníků aukce.
 • ,,Elektronický podpis“ - uznávaný elektronický podpis vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb dle zákona o elektronickém podpisu a je možné pomocí počítače ověřit, zda je platný a zda jsou data v té podobě, ve které byla podepsána. Součástí elektronického podpisu je identifikace toho, kdo podpis vytvořil. Pomocí integrity lze prokázat, že od vytvoření elektronického podpisu nedošlo k žádné změně v podepsaném dokumentu, tj. že dokument (podepsaný soubor) není úmyslně či neúmyslně poškozen.
 • ,,Heslo“ - ochranný prvek pro přístup uživatele do aukčního systému, jejž určuje uživatel. Uživatel je povinen chránit heslo před jeho možným zneužitím.
 • ,,ID nebo identifikátor účastníka aukce“ - označení, které je účastníkovi aukce náhodně přiděleno v rámci každé aukce a který je jediným identifikačním prvkem viditelným ostatními účastníky aukce a příp. Jiným účastníkem.
 • ,,Jiný účastník“ - je osoba, která není Vyhlašovatel ani Licitující účastník a přesto se chce zúčastnit aukčního jednání. Jiný účastník nemůže činit podání, příhozy ani jiné nabídky, zpravidla je jen pasivním účastníkem Jednání, který sleduje jeho průběh například oprávněný, povinný, veřejnost, manžel/ka povinného, jinak zainteresovaná osoba a podobně. Podmínky jednání mohou Jiné účastníky vyloučit anebo stanovit podmínky pro jejich účast v aukčním jednání.
 • ,,Konec aukce“- čas, při kterém již žádný z účastníků aukce nepodal další příhoz a skončil tak celý průběh aukčního jednání na elektronické aukční síni a to ani v případě prodloužení času v posledních minutách dle Aukční vyhlášky.
 • ,,Kupující“ - označován též jako ,,Vítěz aukce“ - účastník aukce, který učinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku případně osoba byla-li v Aukčním jednání označena jako Vítěz v pořadí po skončení aukce..
 • ,,Lhůta pro převod nemovitosti“- se rozumí časový termín do kterého se zavazují prodávající a kupující mezi sebou uzavřít smlouvu o převodu předmětu prodeje a je uvedena v Aukční vyhlášce.
 • ,,Lhůta pro zaplacení kupní ceny“- se rozumí časový termín pro složení finančních prostředků kupujícího dle výsledku aukčního jednání na depozitní účet u advokáta či prodávajícího dle Smlouvy o převodu a to v plné výši.
 • ,,Licitace“- jinými slovy smlouvání, domlouvání, přihazování, vydražování, oceňování závazku, apod.. Slouží jako hlasovací nástroj při aukci.
 • ,,Licitující účastník“- označován též jako ,,Dražitel“ viz výše
 • ,,Maximální příhoz“ - finanční částka neboli příhoz v Kč o kterou se navyšuje celková nabídka kupní ceny a o kterou je maximálně možno nabídnout vyšší příhoz nové nabídnuté cenové nabídky než je dosavadní celková nejvyšší nabídka. Stanovení maximální výše příhozu je zveřejněno vždy v konkrétní Aukční vyhlášce. Maximální příhoz nemusí být stanoven.
 • ,,Minimální příhoz“ - finanční částka neboli příhoz v Kč o kterou se navyšuje celková nabídka kupní ceny a o kterou minimálně musí být vyšší příhoz nové nabídnuté cenové nabídky než dosavadní nejvyšší nabídka. Stanovení minimální výše příhozu je zveřejněno vždy v konkrétní Aukční vyhlášce.
 • „Nabídka“ - je nabídka peněžité částky učiněná účastníkem aukce a představuje navrhovanou kupní cenu za předmět prodeje v elektronické aukci.
 • „Nejnižší podání“ - označováno též jako ,,Vyvolávací cena“ - výchozí finanční částka v Kč nabízeného předmětu prodeje formou aukce, která je stanovena Aukční vyhláškou a představuje nejnižší možnou cenu předmětu elektronické aukce.
 • ,,Nejvyšší podání - doposud nejvyšší finanční částka (navrhovaná kupní cena) či učiněná nabídka formou Příhozů, kterou je některý z účastníků aukce ochoten za předmět prodeje  zaplatit.
 • ,,Obchodní podmínky“ - jsou všeobecné obchodní podmínky, které standartně a vyváženě upravují práva a povinnosti smluvních stran, informují také o postupech a podmínkách provozujícího portálu popsaných taktéž v Aukční vyhlášce.
 • ,,Odhad obvyklé tržní ceny“ - stanovení obvyklé tržní ceny předmětu aukce nemá povahu znaleckého posudku. Tato cena je stanovována na základě zkušeností s realitním trhem a má pouze orientační charakter pro účely v aukčním jednání. Bývá použito porovnání obdobných nabídek předmětu aukce na inzertních portálech v daném čase a místě. Tato cena je orientační a nemá povahu znaleckého posudku.
 • ,,Podání“ - jednotlivá nabídka výše ceny učiněná příhozem v Kč.
 • ,,Podmínky účasti aukce“ - je soubor požadavků, které musí zájemce o předmět prodeje splnit, pokud chce být připuštěn k aukci.
 • ,,Portál“- označován také jako ,,Aukční prostředí“ viz výše
 • ,,Poskytovatel,, či ,,Provozovatel aukčního prostředí“ - osoba či organizace provozující webový aukční systém, který umožňuje Vyhlašovateli vyhledat kupce, zpeněžit předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu aukce.
 • ,,Předmět aukce“ či ,,Předmět prodeje“ - movitá nebo nemovitá věc, popřípadě soubor práv spojených s vlastnictvím, jejichž prodej je realizován prostřednictvím aukce a je popsán v Aukční vyhlášce. Tento Předmět aukce je následně prodán za Nejvyšší podání Vítěze aukce za podmínek uvedených v Aukční vyhlášce do svého vlastnictví.
 • „Přihlášení do aukce“ - přihlášením do aukce se rozumí učinění návrhu na uzavření smlouvy o účasti v aukci a které Poskytovatel po splnění aukčních podmínek přijme.
 • ,,Příhoz“ - způsob učinění podání částky o kterou se navyšuje celková nabídnutá cena (kupní cena). Jinými slovy rozdíl mezi novou nabídkou ceny a dosavadní nejvyšší nabídkou. Více viz ,,Minimální příhoz“ a ,,Maximální příhoz,, výše.
 • „Přijetí přihlášení do aukce“ - přijetím přihlášení do aukce se rozumí akceptace návrhu na uzavření smlouvy o účasti v aukci.
 • ,,Registrace“ - potřebné sdělení údajů o zájemci pro identifikaci v aukčním jednání.
 • ,,Server“ - soubor HW prostředků, na kterých mohou být provozovány internetové služby.
 • ,,Smlouva o převodu“ – např. kupní smlouva, Smlouva o převodu členských práv a povinností či jakákoli jiná smlouva stvrzující závazek prodávajícího k převedení předmětu aukce na kupujícího.
 • ,,Účastník aukce“ - zájemce o účast v aukci, který splnil veškeré podmínky k povolení přístupu k aukčnímu jednání stanovené Aukční vyhláškou.
 • ,,Uživatel“ - je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která provedla registraci a aktivovala svůj účet nebo které založil a aktivoval účet Poskytovatel.
 • „Uživatelské jméno“ - údaj, kterým se přihlašuje zájemce o aukci do systému a slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor uživatele v aukčním systému.
 • ,,Vítěz aukce“ - označován též jako ,,Vítěz“ či  ,,Kupující“ - účastník aukce, který učinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku, případně osoba byla-li v aukčním jednání označena jako Vítěz v pořadí. Tento Vítěz má práva a povinnosti kupujícího ohledně převodu Předmětu aukce s prodávajícím.
 • ,,Vítěz v pořadí“ - má stejná práva a povinnosti jako Vítěz aukce a je povinen to se všemi závazky akceptovat. Pokud Vítěz aukce odmítne nebo není schopen splnit svoji nabídku, případně pokud byl poslední příhoz učiněn jako nesouhlas Vyhlašovatele s nabídnutou cenou, stává se poslední platný Nejvyšší příhoz neplatným a Vítězem aukce se pak automaticky stává další licitující zájemce v pořadí s nejvyšší nabídnutou cenou v aukčním jednání.
 • ,,Všeobecné obchodní podmínky" - označovány též jako ,,Aukční podmínky“ viz výše.
 • ,,Vyhlašovatel aukce“ -  označován též jako ,,Dražebník“ viz výše.
 • ,,Vyvolávací cena“- označována též jako ,,Nejnižší podání“ viz výše.
 • ,,Začátek aukce“ - časový termín aukčního jednání na portálu www.goldau.cz, který je uveden v Aukční vyhlášce. Po tomto termínu mohou Licitující zájemci podávat své příhozy dle svého uvážení avšak s pravidly Aukční vyhlášky.
 • „Zájemce o účast v aukci“ - označován též jen jako ,,Zájemce“ či jako „Registrovaný uživatel“ - uživatel portálu, který souhlasil s obchodními podmínkami účasti na elektronické aukci a v systému pod svým emailem a heslem u společnosti GOLDAU s.r.o., provozovaném na www.goldau.cz se registroval do aukčního systému.

 

Článek III.    

Typ a provedení aukce

Jedná se o elektronickou aukci konanou za účelem nalezení kupujícího, který uzavře následně smlouvu o převodu s vlastníkem předmětu prodeje nebo s osobou, která je oprávněna s předmětem prodeje nakládat. Aukce není dražbou ve smyslu zák. č. 26/2000 Sb, o veřejných dražbách, ani dražbou podle zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a nezakládá tak žádná práva a povinnosti v tomto smyslu.

Způsob provedení aukce je softwarovou aplikací aukce společnosti GOLDAU s.r.o. www.goldau.cz.

Aukce probíhá těmito formami:

a) formou tzv. anglické aukce. U anglické aukce se postupuje od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vítězem aukce se stane ten účastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu.

b) formou tzv. anglické aukce s limitní cenou. U anglické aukce s limitní cenou se postupuje od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vítězem aukce se stane ten účastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu. Na rozdíl od anglické aukce (bez limitní ceny) je však stanovena limitní cena, pod kterou může vyhlašovatel rozhodnout, že předmět aukce neprodá.

Poskytovatel je společnost provozující webový aukční systém, který umožňuje Vyhlašovateli vyhledat formou elektronické aukce v krátké době a minimem vynaloženého úsilí kupce, stanovit podmínky zpeněžení, zpeněžit předmět aukce a převést vlastnická či užívací práva k předmětu aukce.

Poskytovatel jako provozovatel aukčního systému zajišťuje jeho správu, údržbu a podporuje nabídku předmětu aukce prostřednictvím marketingu a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat aukce Vyhlašovatelů veřejnosti, včetně fotografií a popisu nabízeného předmětu aukce na základě Vyhlašovatelem uděleného souhlasu k takovému způsobu jejich užití.

Poskytovatel se neúčastní uzavírání jakýchkoli smluv o převodu mezi Vyhlašovatelem a Účastníkem aukce, pokud není v Aukční vyhlášce uvedeno jinak.

Technické nároky na softwarovou aplikaci jsou následující:

 • počítač účastníka aukce musí být připojen k internetu
 • použití podporovaných webových prohlížečů v aktuální verzi např. Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer

 

Článek IV.   

Práva a povinnosti stran

Poskytovatel:

- neodpovídá za funkčnost, dostupnost a kvalitu připojení jednotlivých účastníků.

- neodpovídá za rychlost, způsob, pravdivost a spolehlivost doručení požadavku učiněného Uživatelem na server www.goldau.cz.

- vyhrazuje si právo na změnu Aukčních podmínek. V případě jejich změny jej musí Provozovatel zveřejnit na portále www.goldau.cz ihned v okamžiku platnosti změny a na stejném místě. Nové Aukční podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na portále www.goldau.cz, není-li uvedeno jinak. Na již zveřejněné nebo probíhající aukce se i přes účinnost nových aukčních podmínek vztahují původní aukční podmínky účinné v okamžiku jejich zveřejnění.

- neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých Vyhlašovatelem Poskytovateli pro účely aukce.

- vylučuje odpovědnost v případě překážky, jež Poskytovatel nemohl odvrátit, předvídat či nastane nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti. V případě takovéto překážky Poskytovatel oznámí Vyhlašovateli povahu překážky, která mu brání v plnění povinnosti, dále důsledky a případný návrh řešení.

- v případě výpadku, závady nebo omezení Serveru vyvine Poskytovatel veškeré úsilí k co nejrychlejšímu dosažení obnovení internetových služeb.

- nenese odpovědnost za porušení smluvní povinnosti, pokud k takovému porušení došlo v důsledku porušení smluvní povinnosti Vyhlašovatele.

Vyhlašovatel:

- pověřuje na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem Poskytovatele k tomu, aby pro Vyhlašovatele vyvíjel činnost směřující ke zpeněžení vybraného předmětu prodeje formou elektronické aukce.

Zájemce (dále také jako ,,účastník aukce“):

- označením pole „Souhlasím se zpracováním Osobních údajů“ a ,,Souhlasím s aukčními podmínkami“ zájemce stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Zároveň také deklaruje, že si řádně přečetl konkrétní Aukční vyhlášku, rozumí jí a s uvedenými skutečnostmi a povinnostmi souhlasí.

- je povinen při registraci uvést správně a pravdivě požadované identifikační údaje, zejména jméno příjmení, trvalé bydliště a datum narození, popř. název právnické osoby, sídlo, IČ, DIČ, jméno a příjmení a datum narození osoby oprávněné jednat a podepisovat za právnickou osobu a kontaktní údaje. Účastník aukce prohlašuje, že je srozuměn s tím, že veškeré úkony v elektronické aukci smí činit pouze osoba oprávněná jednat a podepisovat za právnickou osobu. Účastník aukce nese odpovědnost za škodu vzniklou uvedením nepravdivých identifikačních údajů. Účastník aukce je povinen ihned oznámit poskytovateli aukce případnou změnu identifikačních údajů nejpozději však při přihlášení do konkrétní aukce. Neoznámí-li uživatel poskytovateli včas změnu registračních údajů, přičemž nárok na náhradu vzniklé škody tím není dotčeno.

- registrací do systému bere na vědomí, že je povinen sdělit pravdivě své identifikační údaje a podrobit se identifikaci a případné kontrole ze strany Poskytovatele v souladu se zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Účastník aukce je povinen na vyzvání Poskytovatele neprodleně doložit pravdivost identifikačních údajů a je povinen akceptovat verifikaci pravosti listin, jejich obsah, pravost úředního ověření a pravdivost shora uvedených prohlášení Poskytovatelem aukce.

- souhlasí, aby se Poskytovatel seznámil s osobními údaji účastníka aukce a aby tyto údaje vedl v rozsahu nutném pro účely aukce a v nutném rozsahu postoupil uvedené údaje Vyhlašovateli a v případě výhry také advokátní kanceláři připravující dokumenty k převodu předmětu aukce.

-  souhlasí s tím, aby Poskytovatel osobní údaje účastníka aukce vedl ve svém archivu dle zákona dle ochraně osobních údajů (GDPR) po dobu stanovenou právními předpisy pro archivaci.

- je povinen zabezpečit přístupové údaje, zejména pak jméno a heslo před přístupem třetích osob a nese odpovědnost za případné zneužití, zejména se nemůže dovolávat toho, že se aukce nezúčastnil, ledaže oznámí do okamžiku zahájení aukce, že má důvodné pochybnosti o tom, že k jeho jménu a heslu získala přístup třetí osoba.

- zavazuje se, že informace, data a údaje týkající se Vyhlašovatele, Poskytovatele a Předmětu aukce, které byly účastníkovi aukce zpřístupněny v souvislosti s elektronickou aukcí, a to ať v přenosné či nepřenosné podobě, zachycené písemně či na jakémkoliv nosiči dat či sdělené ústně nebo v jakékoli jiné formě (ať označené jako důvěrné nebo bez tohoto označení) nebude nadále šířit či sdělovat a že bude využívat důvěrné informace pouze způsobem stanoveným v těchto obchodních podmínkách nebo způsobem, který bude následně mezi Poskytovatelem a Účastníkem aukce dohodnut.

 

Článek V.    

Podmínky pro účast v aukci

Účastnit elektronické aukce se může fyzická i právnická osoba způsobilá nabýt předmět aukce do svého vlastnictví. Tato osoba zároveň splní veškeré podmínky pro účast v aukci níže a souhlasí tak s těmito obchodními podmínkami a Aukční vyhláškou.

Podmínky stanovené Vyhlašovatelem a Poskytovatelem aukčního prostředí:

1) Zaregistrovat se na portále www.goldau.cz jako dražitel a zároveň zatržítky souhlasit se zpracováním osobních údajů a s aukčními podmínkami

2) Přihlásit se na uživatelský účet, připojit se ke konkrétní aukci a odeslat přihlášku do aukce

3) Složit aukční jistotu na účet č.7727720000/2010 - Fio banka, a.s. dle konkrétní Aukční vyhlášky

 

Článek VI.

Aukční vyhláška

Poskytovatel v Aukční vyhlášce zveřejňuje údaje, které jsou závazné pro konání a účast v elektronické aukci a v případě nejasností či zpochybnění všeobecných obchodních podmínek se vychází z konkrétní Aukční vyhlášky.

 Mezi základní údaje Aukční vyhlášky patří především:

- Parametry aukce - forma, místo a termín konání, cenové údaje, lhůty

- Předmět aukce - označení, popis, umístění

- Termíny prohlídek

- Případné omezení vlastnického práva

- Aukční jistota

- Obvyklá tržní cena

- Popis, podmínky a průběh aukce

- Postup a podmínky po aukci

 

Článek VII.    

Poplatky a aukční jistota

Vyhlašovatel ani Poskytovatel nehradí v žádném případě jakékoli náklady, které měl účastník aukce s případnou účastí v elektronické aukci.

Aukční jistotu skládá každý účastník aukce jako projev vážné vůle a zájmu účastnit se aukce, zaplatit v případě výhry v aukci odměnu poskytovateli aukčního prostředí a koupit předmět aukce. Složení aukční jistiny je jednou z podmínek účasti na aukci. Všem licitujícím zájemcům, kteří se nestanou Vítězem aukce (viz Čl. VIII), budou aukční jistoty vráceny zpět na bankovní účty, ze kterých byly odeslány. Tyto aukční jistoty budou vráceny nejpozději do 7 pracovních dnů po dni ukončení aukce.

Aukční jistota není součástí kupní ceny a není tedy započítávána do podání.

Aukční jistota se skládá vždy bankovním převodem na účet poskytovatele a to č.7727720000/2010 - Fio banka, a.s. (jako variabilní symbol se uvádí číslo aukce, jako specifický symbol rodné číslo či IČ dle registrace zájemce o aukci).

Složení aukční jistoty je možné převodem z účtů. Složení aukční jistoty v hotovosti je možné pouze vložením na bankovní účet Poskytovatele aukčního prostředí, avšak případné možné náklady bankovního ústavu na vklad v hotovosti hradí zájemce.

Aukční jistota složená Vítězem aukce se v okamžiku ukončení aukce stává odměnou Poskytovatele aukčního prostředí, kterou je Vítěz aukce povinen zaplatit dle aukčních podmínek. Jedná se o odměnu za službu obstarání příležitosti uzavřít smlouvu o převodu a zprostředkování převodu. Poskytovateli aukčního prostředí vzniká nárok na odměnu vůči Vítězi aukce okamžikem skončení aukce. Neuzavření kupní smlouvy nemá vliv na existenci nároku Poskytovatele aukčního prostředí na zaplacení odměny. Nepřistoupením k podpisu smlouvy o převodu ve stanovené lhůtě touto vyhláškou a neuhrazením kupní ceny Vítězem aukce, ztrácí Vítěz aukce nárok na koupi předmětu aukce a na vrácení Aukční jistoty.

Vítězi aukce se aukční jistota vrací pouze v případě, že k převodu nedojde z důvodů vzniklých na straně Vyhlašovatele.

 

Článek VIII.   

Uzavření smlouvy o převodu předmětu prodeje

Vítěz aukce je povinen ve lhůtě a způsobem uvedeným v Aukční vyhlášce učinit Vyhlašovateli neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy o převodu tak, že předá Poskytovateli veškeré údaje k vytvoření návrhu smluv o převodu a souhlasí s tím, že je svým návrhem na uzavření smlouvy o převodu vázán po dobu, kterou mají Vyhlašovatel a Vítěz uvedenou v Aukční vyhlášce, přičemž tato lhůta pro podepsání smlouvy o převodu je uvedena v konkrétní Aukční vyhlášce.

Odchylky od způsobu uzavření smlouvy jsou možné jen na základě výslovného ujednání smluvních stran smlouvy o převodu.

 

Článek IX.    

Zpracování osobních údajů

Poskytovatel elektronických aukcí prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté účastníkem aukce pro potřeby Provozovatele ke správě elektronických aukcí, budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Do data 25.5.2018 společnost GOLDAU s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, po tomto datu vstupují v platnost nové změny ohledně ochrany osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation) a společnost GOLDAU s.r.o. od tohoto data zpracovává osobní údaje účastníků aukce v tomto smyslu. Jedná se o obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které bylo schváleno dne 27.4.2016. GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. Více o nařízení GDPR na webových stránkách: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/obecne-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju-gdpr--228672/.

 

Článek X.    

Závěrem

Poskytovatel aukčního prostředí si vyhrazuje v odůvodněných případech právo na změnu všeobecných obchodních podmínek, je však o tom povinen na webové stránce www.goldau.cz účastníky aukce před zahájením aukce informovat. Pokud vznikne nejasnost nebo neúplnost obchodních podmínek, bude situace vykládána podle základního smyslu jednání v Aukční vyhlášce. Poskytovatel upozorňuje uživatele aukčního systému, že jakékoli zneužití tohoto systému může být posuzováno jako trestný čin. Tuto službu poskytuje společnost GOLDAU s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku pod značkou C27331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, se sídlem Chelčického 96/13, 370 01 České Budějovice, IČ 06889191, www.goldau.cz. a na tuto adresu budou doporučeným dopisem směřovány veškeré podstatné a důvěrné informace vůči Poskytovateli aukčního portálu.

 

Sepsáno v Českých Budějovicích dne 27.4.2018 společností GOLDAU s.r.o.

 

---konec všeobecných obchodních podmínek---