Definice základních pojmů

na webu GOLDAU

Definice základních pojmů:

          A...

 • ,,Aukce anglická“ - aukce, u které se postupuje od předem stanovené Vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů.
 • ,,Aukce“ - je forma obchodování zboží nebo služeb, při němž cena není předem stanovena, ale určí se během aukce v soutěži několika nakupujících či prodávajících. Zájemci v průběhu aukce podávají své cenové nabídky, přičemž pakliže jejich nabídnutá cena se stane cenou nejvyšší, je jejich právo i povinnost uzavřít smlouvu o převodu na zboží či službu (předmět převodu). U aukcí lze sjednat specifický postup vedoucí k nalezení kupujícího a uzavření tak smlouvy o převodu. Aukce tak mohou obsahovat v aukčních podmínkách či podmínkách k připuštění jinou úpravu než například Dražby. Aukce musí pouze splňovat obecná ustanovení nového občanského zákoníku.
 • ,,Aukční dokumenty“ - rozumí se tím všechny dokumenty upravující pravidla, průběh a podmínky aukčního jednání jako je např. Aukční vyhláška, Obchodní podmínky, apod. Tyto dokumenty mohou obsahovat vlastní definici pojmů.
 • ,,Aukční jednání“ - veškeré toto jednání je zveřejněno v Aukční vyhlášce a týká se celého procesu aukce.
 • ,,Aukční jistota“ - finanční prostředky, které skládá každý účastník aukce v souladu s Aukční vyhláškou jako projev vážné vůle a zájmu účastnit se aukce, dále v případě výhry v aukci zaplatit odměnu Poskytovateli aukčního prostředí k pokrytí nákladů spojených s elektronickou aukcí a umožnění tak předmět aukce koupit. Složení Aukční jistoty je jednou z podmínek účasti na aukci společnosti Goldau s.r.o.. Není započítána do kupní ceny a nespadá tedy do daňové povinnosti kupujícího ohledně daně z nabytí nemovitosti.
 • ,,Aukční podmínky“ - označovány též jako ,,Všeobecné obchodní podmínky“ - soubor informací, podmínek a postupů pro uživatele elektronických aukcí uskutečňovaných prostřednictvím portálu www.goldau.cz.
 • ,,Aukční prostředí“ - označováno též jako ,,Portál“ - softwarové prostředí neboli internetová aplikace v aktuálně použité verzi zvolené Poskytovatelem, umožňující konání elektronické aukce. Poskytovatel jej má ve vlastnictví, najaté nebo jiným způsobem držené či užívané.
 • ,,Aukční vyhláška“ - samostatný dokument, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých elektronických aukcích a definuje předmět aukce. V případě rozporu mezi podmínkami uvedenými v Aukční vyhlášce a Obchodními podmínkami mají podmínky uvedené v Aukční vyhlášce přednost.

         D...

 • ,,Dražba“ - může být dobrovolná i nedobrovolná a je definována zákonem č. 26/2000. Neplatí pro ni ustanovení obchodního zákoníku. Prodávající obvykle platí organizátorovi aukce (dražebníkovi čili aukcionáři nebo aukční společnosti) provizi, která se počítá jako určité procento z konečné prodejní ceny. Po vydražení v dražbě vzniká dražební protokol a vlastnictví se změnilo již v okamžiku příklepu. Nevzniká žádná další smlouva a obvykle až po uhrazení vydražené ceny dochází k fyzickému předání.
 • ,,Dražby elektronické“ - provádějí se prostřednictvím internetu nebo jiné elektronické komunikace.
 • ,,Dražby kamenné“ - provádí se fyzicky na určité adrese.
 • ,,Dražebník“ – označován též jako ,,Vyhlašovatel aukce“ či pouze ,,Vyhlašovatel“ - je právnická nebo fyzická osoba zadávající provedení aukce, oprávněná dispozičními právy vůči předmětu aukce, která má v úmyslu předmět aukce zpeněžit. Takovou osobou je např. vlastník-majitel předmětu prodeje, osoba v zastoupení na základě plné moci, exekutor, apod. nabízející předmět aukce k prodeji prostřednictvím elektronického portálu
 • ,,Dražitel -  označován též jako ,,Licitující zájemce“ - je právnická nebo fyzická osoba či jiná osoba způsobilá nabývat vlastnická případně jiná práva do svého vlastnictví, která se účastní aukčního jednání a jako zájemce činí podání, příhozy nebo cenové nabídky dle aukčních podmínek.

         E...

 • ,,Elektronická aukce“- je prováděna elektronicky prostřednictvím internetového rozhraní konající se na portálu www.goldau.cz v tzv. elektronické aukční síni za podmínek určených v Aukčních dokumentech.
 • ,,Elektronická aukční síň“ - část aukčního prostředí zpřístupněná účastníkům aukce, kteří splnili podmínky k připojení do elektronické aukce v níž se evidují jednotlivé nabídky účastníků aukce.
 • ,,Elektronický podpis“ - uznávaný elektronický podpis vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb dle zákona o elektronickém podpisu a je možné pomocí počítače ověřit, zda je platný a zda jsou data v té podobě, ve které byla podepsána. Součástí elektronického podpisu je identifikace toho, kdo podpis vytvořil. Pomocí integrity lze prokázat, že od vytvoření elektronického podpisu nedošlo k žádné změně v podepsaném dokumentu, tj. že dokument (podepsaný soubor) není úmyslně či neúmyslně poškozen.

H...

 • ,,Heslo" - ochranný prvek pro přístup uživatele do aukčního systému, jejž určuje uživatel. Uživatel je povinen chránit heslo před jeho možným zneužitím.

I...

 • ,,ID nebo identifikátor účastníka aukce“ - označení, které je účastníkovi aukce náhodně přiděleno v rámci každé aukce a který je jediným identifikačním prvkem viditelným ostatními účastníky aukce a příp. Jiným účastníkem.

J...

 • ,,Jiný účastník“ je osoba, která není Vyhlašovatel ani Licitující účastník a přesto se chce zúčastnit aukčního jednání. Jiný účastník nemůže činit podání, příhozy ani jiné nabídky, zpravidla je jen pasivním účastníkem Jednání, který sleduje jeho průběh například oprávněný, povinný, veřejnost, manžel/ka povinného, jinak zainteresovaná osoba a podobně. Podmínky jednání mohou Jiné účastníky vyloučit anebo stanovit podmínky pro jejich účast v aukčním jednání.

K...

 • ,,Konec aukce“- čas, při kterém již žádný z účastníků aukce nepodal další příhoz a skončil tak celý průběh aukčního jednání na elektronické aukční síni a to ani v případě prodloužení času v posledních minutách dle Aukční vyhlášky.
 • ,,Kupující“ - označován též jako ,,Vítěz aukce“ - účastník aukce, který učinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku případně osoba byla-li v Aukčním jednání označena jako Vítěz v pořadí po skončení aukce.

L...

 • ,,Lhůta pro převod nemovitosti“ - se rozumí časový termín do kterého se zavazují prodávající a kupující mezi sebou uzavřít smlouvu o převodu předmětu prodeje a je uvedena v Aukční vyhlášce.
 • ,,Lhůta pro zaplacení kupní ceny“ - se rozumí časový termín pro složení finančních prostředků kupujícího dle výsledku aukčního jednání na depozitní účet u advokáta či prodávajícího dle Smlouvy o převodu a to v plné výši.
 • ,,Licitace“ - jinými slovy smlouvání, domlouvání, přihazování, vydražování, oceňování závazku, apod.. Slouží jako hlasovací nástroj při aukci.
 • ,,Licitující účastník“ - označován též jako ,,Dražitel“ viz výše.

M...

 • ,,Maximální příhoz“ - finanční částka neboli příhoz v Kč o kterou se navyšuje celková nabídka kupní ceny a o kterou je maximálně možno nabídnout vyšší příhoz nové nabídnuté cenové nabídky než je dosavadní celková nejvyšší nabídka. Stanovení maximální výše příhozu je zveřejněno vždy v konkrétní Aukční vyhlášceMaximální příhoz nemusí být stanoven.
 • ,,Minimální příhoz“ - finanční částka neboli příhoz v Kč o  kterou se navyšuje celková nabídka kupní ceny a o kterou minimálně musí být vyšší příhoz nové nabídnuté cenové nabídky než dosavadní nejvyšší nabídka. Stanovení minimální výše příhozu je zveřejněno vždy v konkrétní Aukční vyhlášce.

N...

 • ,,Nabídka" - je nabídka peněžité částky učiněná účastníkem aukce a představuje navrhovanou kupní cenu za předmět prodeje v elektronické aukci.
 • „Nejnižší podání“ - označováno též jako ,,Vyvolávací cena“ - výchozí finanční částka v Kč nabízeného předmětu prodeje formou aukce, která je stanovena Aukční vyhláškou a představuje nejnižší možnou cenu předmětu elektronické aukce.
 • ,,Nejvyšší podání - doposud nejvyšší finanční částka (navrhovaná kupní cena) či učiněná nabídka formou Příhozů, kterou je některý z účastníků aukce ochoten za předmět prodeje  zaplatit.

O...

 • ,,Obchodní podmínky“ - jsou všeobecné obchodní podmínky, které standartně a vyváženě upravují práva a povinnosti smluvních stran, informují také o postupech a podmínkách provozujícího portálu popsaných taktéž v Aukční vyhlášce.
 • ,,Odhad obvyklé tržní ceny“ - stanovení obvyklé tržní ceny předmětu aukce nemá povahu znaleckého posudku. Tato cena je stanovována na základě zkušeností s realitním trhem a má pouze orientační charakter pro účely v aukčním jednání. Bývá použito porovnání obdobných nabídek předmětu aukce na inzertních portálech v daném čase a místě. Tato cena je orientační a nemá povahu znaleckého posudku.

P...

 • ,,Podání“ - jednotlivá nabídka výše ceny učiněná příhozem v Kč.
 • ,,Podmínky účasti aukce“ - je soubor požadavků, které musí zájemce o předmět prodeje splnit, pokud chce být připuštěn k aukci.
 • ,,Portál“ - označován také jako ,,Aukční prostředí“ viz výše
 • ,,Poskytovatel“ či ,,Provozovatel aukčního prostředí“ - osoba či organizace provozující webový aukční systém, který umožňuje Vyhlašovateli vyhledat kupce, zpeněžit předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu aukce.
 • ,,Předmět aukce“ či ,,Předmět prodeje“ - movitá nebo nemovitá věc, popřípadě soubor práv spojených s vlastnictvím, jejichž prodej je realizován prostřednictvím aukce a je popsán v Aukční vyhlášce. Tento Předmět aukce je následně prodán za Nejvyšší podání Vítěze aukce za podmínek uvedených v Aukční vyhlášce do svého vlastnictví.
 • „Přihlášení do aukce“- učinění návrhu na uzavření smlouvy o účasti v aukci a které Poskytovatel po splnění aukčních podmínek přijme.
 • ,,Příhoz“ -  způsob učinění podání částky o kterou se navyšuje celková nabídnutá cena (kupní cena). Jinými slovy rozdíl mezi novou nabídkou ceny a dosavadní nejvyšší nabídkou. Více viz ,,Minimální příhoz“ a ,,Maximální příhoz,, výše.
 • „Přijetí přihlášení do aukce“ - přijetím přihlášení do aukce se rozumí akceptace návrhu na uzavření smlouvy o účasti v aukci.

R...

 • ,,Registrace“ - potřebné sdělení údajů o zájemci pro identifikaci v aukčním jednání.

S...

 • ,,Server“ - soubor HW prostředků, na kterých mohou být provozovány internetové služby.
 • ,,Smlouva o převodu“ – např. kupní smlouva, Smlouva o převodu členských práv a povinností či jakákoli jiná smlouva stvrzující závazek prodávajícího k převedení předmětu aukce na kupujícího.

U...

 • ,,Účastník aukce“ - zájemce o účast v aukci, který splnil veškeré podmínky k povolení přístupu k aukčnímu jednání stanovené Aukční vyhláškou.
 • ,,Uživatel - je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která provedla registraci a aktivovala svůj účet nebo které založil a aktivoval účet Poskytovatel.
 • ,,Uživatelské jméno“ - údaj, kterým se přihlašuje zájemce o aukci do systému a slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor uživatele v aukčním systému.

V...

 • ,,Vítěz aukce“ – označován též jako ,,Vítěz“ či  ,,Kupující“ - účastník aukce, který učinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku, případně osoba byla-li v Aukčním jednání označena jako Vítěz v pořadí. Tento Vítěz má práva a povinnosti kupujícího ohledně převodu Předmětu aukce s prodávajícím.
 • ,,Vítěz v pořadí“ - má stejná práva a povinnosti jako Vítěz aukce a je povinen to se všemi závazky akceptovat. Pokud Vítěz aukce odmítne nebo není schopen splnit svoji nabídku, případně pokud byl poslední příhoz učiněn jako nesouhlas Vyhlašovatele s nabídnutou cenou, stává se poslední platný Nejvyšší příhoz neplatným a Vítězem aukce se pak automaticky stává další licitující zájemce v pořadí s nejvyšší nabídnutou cenou v aukčním jednání.
 • ,,Všeobecné obchodní podmínky" - označovány též jako ,,Aukční podmínky“  viz výše.
 • ,,Vyhlašovatel aukce“ -  označován též jako ,,Dražebník“ viz výše.
 • ,,Vyvolávací cena“ - označována též jako ,,Nejnižší podání“ viz výše.

Z...

 • ,,Začátek aukce“ - časový termín aukčního jednání na portálu www.goldau.cz, který je uveden v Aukční vyhlášce. Po tomto termínu mohou Licitující zájemci podávat své příhozy dle svého uvážení avšak s pravidly Aukční vyhlášky.
 • „Zájemce o účast v aukci“ - označován též jen jako ,,Zájemce“ či jako „Registrovaný uživatel“ - uživatel portálu, který souhlasil s obchodními podmínkami účasti na elektronické aukci a v systému pod svým emailem a heslem u společnosti GOLDAU s.r.o., provozovaném na www.goldau.cz se registroval do aukčního systému.