Realitní NEWS

Realitní NEWS

na webu GOLDAU

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí (26. září 2020)

S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo ke dni 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později, a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/zruseni-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-se-38157

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/zruseni-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-10927

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Daň z nemovitých věcí na rok 2022 (týká se změn v nemovitostech za rok 2021 jako je vlastnictví či změna výměr ke zdanění)

Pokud jste prodali či kupili nemovitost v roce 2021, pak DOBŘE NASLOUCHEJTE, PORADÍME VÁM CO DÁL. Máte povinnost podat do 31.1.2022 přiznání k dani z nemovitých věcí na příslušný finanční úřad. Jedná se o tzv. ,,každoroční daň z nemovitosti". Pokud již jiné nemovitosti vlastníte, z dřívější doby, pak je třeba podat tzv. dílčí přiznání. Poplatník nemusí znovu podávat všechny listy za pozemky a stavby, o kterých již podal údaje v přiznání v předchozích zd. obdobích a u nichž nedošlo ke změně okolností. Proto budou vytištěny pouze listy s pozemky a stavbami u nichž došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Nezapomeňte poté doplnit v poslední tabulce součet všech nemovitostí. Ti co nemovitost prodali, si dojdou tyto nemovitosti na finanční úřad v téže lhůtě zrušit.

              Daň z nemovitosti se podává do 31. ledna 2022. Povinně ho odevzdává každý, kdo se v roce 2021 stal vlastníkem nemovitosti a také ten, kdo v roce 2021 zásadněji upravoval nemovitost, kterou vlastnil a přiznal už dřív. Rozhodující je, kdo vlastní nemovitost k prvnímu lednu 2021 - ten podává daňové přiznání a platí daň za rok 2021. Pozor na finanční úřad, automaticky nevyloučí (nezruší) daň prodávajícího i když ji již kupující na sebe přihlásil. Je třeba dojít na finanční úřad za každého zvlášť. Pokud jste byli na hranici těchto dat a nespadáte pro daň tento rok, pohlídejte si nahlášení změny platby daně na začátku příštího roku, tedy v lednu 2023.

              Letos se to může týkat většího počtu vlastníků, kteří do loňského roku nemuseli daň platit, neboť jejich pozemky byly od daně osvobozeny. Dne 1. 1. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 364/2019 Sb., kterým se změnily některé zákony v oblasti daní. Především došlo k novelizaci zákona o dani z nemovitých věcí, konkrétně § 4 odst. 1 písm. k). Avšak po přechodnou dobu, tj. pro zdaňovací období let 2020 a 2021, bylo možné uplatnit osvobození podle tohoto paragrafu tak, jak tomu bylo do konce roku 2019 (u pozemků remízků, hájů, větrolamů a mezí na orné půdě a trvalých travních porostech, a také u pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, pokud se nejedná o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce). Pokud tedy vlastník své remízky, háje, větrolamy a meze nedal 31. 12. 2021 zaevidovat jako ekologicky významný prvek, nesplnil podmínky pro osvobození od daně z nemovitých věcí.

               Pro usnadnění zasíláme odkaz na formuláře finančního úřadu: https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2020&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB06 či můžete použít již vytištěné originální tiskopisy, které naleznete přímo na příslušném finančním úřadě. S formuláři by si případně měla poradit i každá účetní. S sebou si k ní tedy vezměte pokud máte Vyrozumění z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví popř. také celkovou výměru domu, bytu či pozemku (není přílohou přiznání). Během května Vám poté přijde na Vaši adresu složenka s částkou, č. účtu a variabilním symbolem pro její zaplacení či se domluvíte na finančním úřadě jak platit daň.

Vaše GOLDAU aukce